UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
 NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành theo Quyết định số:    /2016 /QĐ- CĐNNT
Ngày    tháng    năm      của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận)
 
 
Tên nghề: Hàn
Mã nghề: 50510203
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:   40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành.
 
I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa;
+ Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR);
+ Hiểu được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
+ Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
+ Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, GMAW, FCAW, SAW, TIG);
+ Hiểu được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, GMAW, FCAW, SAW…);
+ Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn;
+ Tính toán được chế độ hàn hợp lý;
+ Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng;
+ Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật;
+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+ Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS);
+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
+ Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;
+ Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
+ Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản;
+ Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể;
+ Hiểu được nội dung thiết lập một quy trình hàn;
+ Hiểu được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật với trình độ Anh văn chuyên ngành;
+ Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn;
+ Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;
+ Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ.
- Kỹ năng:
+ Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bàng tay, máy cắt khí con rùa;
+ Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;
+ Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, GMAW, FCAW, SAW, TIG);
+ Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, GMAW, FCAW, TIG) một cách thành thạo;
+ Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG);
+ Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F – 4F), mối hàn giáp mối từ (1G – 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn  theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ;
+ Hàn được các mối hàn MAG/ MIG vị tri hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao;
+ Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
+ Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu;
+ Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
+ Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
+ Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
+ Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn;
+ Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;
+ Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;
+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
       + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ hàn nói riêng;
+  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế;
+  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
- Thể chất và quốc phòng:
+ Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo;
+ Có những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết theo chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm
-   Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn.
-   Làm tổ trưởng, trưởng nhóm;
-   Học liên thông lên đại học;
-   Công tác trong nước hoặc đi làm việc ở nước ngoài.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian khóa học: 3 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ
- Thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và thi: 210 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung: 525 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề:  3225 giờ
   +Thời gian học lý thuyết: 901 giờ; Thời gian học thực hành: 2098; Thời gian kiểm tra:  226 giờ
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
 
 
Mã    MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 525 255 236 34
MH 01 Chính trị 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng 75 58 13 4
MH 05 Tin học 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ 120 60 50 10
MH 07 Kỹ năng mềm 45 15 28 2
MH 08 Quản trị doanh nghiệp 30 20 8 2
II Các môn học, mô đun đào tạo 3225 901 2098 226
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 315 159 111 45
MH 09 Vẽ kỹ thuật cơ khí 90 30 50 10
MH 10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 45 24 14 7
MH 11 Vật liệu cơ khí 45 25 13 7
MH 12 Cơ kỹ thuật 60 40 12 8
MH 13 Kỹ thuật điện – Điện tử công nghiệp 45 27 11 7
MH 14 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 30 13 11 6
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn 2910 742 1987 181
MĐ 15 Chế tạo phôi hàn 150 40 101 9
MĐ 16 Gá lắp kết cấu hàn 60 15 37 8
MĐ 17 Hàn hồ quang tay cơ bản 240 64 162 14
MĐ 18 Hàn hồ quang tay nâng cao 180 8 164 8
MĐ 19 Hàn MIG/MAG cơ bản 90 24 58 8
MĐ 20 Hàn MIG/MAG nâng cao 90 8 76 6
MĐ 21 Hàn TIG cơ bản 90 24 58 8
MH 22 Quy trình hàn 75 30 41 4
MĐ 23 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế 90 77 7 6
MĐ 24 Thực tập sản xuất 270 16 241 13
MĐ 25 Hàn TIG nâng cao 90 4 78 8
MĐ 26 Hàn ống công nghệ cao 150 3 140 7
MĐ 27 Hàn tiếp xúc (hàn điện trở) 60 10 43 7
MĐ 28 Hàn tự động dưới lớp thuốc 60 22 31 7
MH 29 Tổ chức quản lý sản xuất 45 20 22 3
MĐ 30 Tính toán kết cấu hàn 60 48 4 8
MH 31 Anh văn chuyên ngành 90 40 46 4
MĐ 32 Hàn gang 90 15 70 5
MĐ 33 Hàn đắp 60 20 36 4
MĐ 34 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 30 20 6 4
MĐ 35 Nâng cao hiệu quả công việc 90 60 28 2
MH 36 Hàn khí 240 40 192 8
MH 37 Thực hành Nguội cơ bản 90 15 71 4
MH 38 Hàn hồ quang dây lõi thuốc (FCAW) cơ bản 90 24 58 8
MH 39 Gia công cơ khí trên máy công cụ 150 22 119 9
MĐ 40 Thực tập tốt nghiệp 180 73 98 9
  Tổng cộng 3750 1156 2334 260
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
                (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
 
V. THI TỐT NGHIỆP
STT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Thi viết Không quá 120 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết
 
- Thực hành
 
- Mô đun tốt nghiệp ( tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
 
- Thi viết hoặc trắc nghiệm.
- Bài thi thực hành tổng hợp
- Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
 
- Không quá 120 phút
 
- Không quá 24 giờ
 
- Không quá 24 giờ
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 822
  • Tháng hiện tại: 15860
  • Tổng lượt truy cập: 1879378