UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
          NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành theo Quyết định số:      /2016 /QĐ- CĐN
Ngày    tháng     năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận)
 
Tên nghề: Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ
Mã nghề: 50620302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về:
+ Thủy sinh vật, ngư loại, quản lý môi trường ao nuôi, công trình nuôi thủy sản, dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, phòng và trị bệnh các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế và an toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản;
+ Kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, vận chuyển động vật thủy sản;
+ Khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp, khuyến nông khuyến ngư, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết chính xác các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế, các loài thủy sinh vật làm thức ăn cho động vật thủy sản;
+ Chuẩn bị được các công trình nuôi thủy sản, sử dụng hiệu quả thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, quản lý được môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;
+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thủy sản nước mặn lợ có giá trị kinh tế;
+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật khai thác, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức
+ Xây dựng được niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học; chấp hành chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, Pháp luật của Nhà nước về nuôi trồng thủy sản;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;
 + Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm
          Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ là nghề có phạm vi hoạt động rộng ở các vùng ven biển, các trạm, trang trại và doanh nghiệp. Người học nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ có thể tham gia vào các vị trí sau:
+ Kỹ thuật viên sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 3/5;
+ Kỹ thuật viên nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ đào tạo trình độ 4/5;
+ Nhân viên bảo quản sản phẩm thuỷ sản sau thu hoạch đào tạo trình độ 3/5.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian khoá học: 3 năm
- Thời gian học tập: 144  tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3.835 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 183 giờ (trong đó thi tốt nghiệp: 40 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung: 525 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo: 3.310 giờ
+ Thời gian học lý thuyết:  964 giờ;
+ Thời gian học thực hành: 2.346 giờ
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN                  
         
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 525 255 236 34
MH01 Chính trị 90 60 24 6
MH02 Pháp luật 30 21 7 2
MH03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH04 Giáo dục quốc phòng -An ninh 75 58 13 4
MH05 Tin học 75 17 54 4
MH06 Ngoại ngữ 120 60 50 10
MH07 Kỹ năng mềm 45 15 28 2
MH08 Quản trị doanh nghiệp 30 20 8 2
II Các môn học, mô đun đào tạo 3310 964 2233 113
II.1 Các môn học kỹ thuật cơ sở 765 406 319 40
MH09 Thủy sinh vật 90 56 29 5
MH10 Ngư loại 90 56 29 5
MH11 Công trình nuôi thuỷ sản 120 56 58 6
MH12 Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản. 120 56 58 6
MH13 Quản lý chất lượng nước trong nuôi thuỷ sản 135 70 58 7
MH14 Bệnh động vật thuỷ sản 135 70 58 7
MH15 An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản 75 42 29 4
II.2 Các mô đun chuyên môn 2545 558 1914 73
MĐ16 Sản xuất giống cá biển 150 60 83 7
MĐ17 Sản xuất giống tôm sú 120 30 85 5
MĐ18 Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng 120 30 85 5
MĐ19 Nuôi cá lồng trên biển 150 60 83 7
MĐ20 Nuôi cá trong ao nước lợ 150 60 83 7
MĐ21 Nuôi tôm sú thương phẩm 150 60 83 7
MĐ22 Nuôi tôm thẻ  chân trắng thương phẩm 120 30 85 5
MĐ23 Nuôi cua biển 120 30 85 5
MĐ24 Vận chuyển động vật thuỷ sản 120 30 85 5
MĐ25 Nuôi động vật thân mềm 90 30 56 4
MĐ26 Sản xuất thức ăn tươi sống trong nuôi thủy sản 90 30 56 4
MĐ27 Bảo quản và tiêu thụ sản phẩm thủy sản sau thu hoạch 90 28 58 4
MĐ28 Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 60 30 28 2
MĐ29 Khuyến nông - Khuyến ngư 60 20 38 2
MĐ30 Điện cơ bản 45 15 28 2
MĐ31 Hàn cơ bản 45 15 28 2
MĐ32 Thực tập sản xuất 315   315  
MĐ33 Thực tập tốt nghiệp 550   550  
Tổng cộng 3835 1219 2469 147
                                                         
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN HỌC, MÔ ĐUN
                            (Nội dung chi tiết có  phụ lục kèm theo)
 
V. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP
5.1. Kiểm tra kết thúc môn học
- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, trắc nghiệm, bài tập thực hành.
- Thời gian kiểm tra:
+ Lý thuyết, trắc nghiệm: không quá 120 phút
+ Thực hành: không quá 8 giờ
5.2. Thi tốt nghiệp
V. THI TỐT NGHIỆP
 TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết/ trắc nghiệm Không quá 120 phút
2 Kiến thức, kỹ năng    
- Lý thuyết Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 180 phút
- Thực hành Bài thi thực hành Không quá 24 giờ
 
 
Ninh Thuận, ngày     tháng    năm 2016
                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 976
  • Tháng hiện tại: 15286
  • Tổng lượt truy cập: 1944950