CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2012 /QĐ - CĐN
 ngày    tháng    năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận

 
Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã nghề: 50340310
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học đào tạo: 43
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng:                                      
- Kiến thức:
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
+ Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
+ Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
+  Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1.Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 3755 giờ
- Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 400 giờ;
(Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 3305 giờ
    + Thời gian học bắt buộc: 2420 giờ; Thời gian học tự chọn: 885 giờ
    + Thời gian học lý thuyết: 1180 giờ; Thời gian học thực hành: 2125 giờ
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Mã môn học  
Tên môn học
 
Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH
I Các môn học chung     450 450  
MH 01 Chính trị 1 I 90 90  
MH 02 Pháp luật 1 I 30 30  
MH 03 Giáo dục thể chất 1 I 60 60  
MH 04 Giáo dục quốc  phòng 1 I 75 75  
MH 05 Tin học 1 I 75 75  
MH 06 Ngoại ngữ 1 I 120 120  
II Các môn học đào tạo nghề bắt buộc     2.420 715 1.705
II.1 Các môn học cơ sở     435 287 148
MH 07 Kinh tế chính trị 1 I 60 40 20
MH 08 Luật kinh tế 1 I 30 20 10
MH 09 Soạn thảo văn bản 1 I 45 27 18
MH 10 Anh văn chuyên ngành 1 I 60 40 20
MH 11 Kinh tế vi mô 1 I 60 40 20
MH 12 Lý thuyết thống kê 1 I 45 30 15
MH 13 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 II 60 40 20
MH 14 Lý thuyết kế toán 1 II 75 50 25
II.2 Các môn học chuyên môn nghề     1.985 428 1.557
MH 15 Quản trị doanh nghiệp 2 I 60 40 20
MH 16 Thống kê doanh nghiệp 1 II 60 30 30
MH 17 Thuế 1 II 60 30 30
MH 18 Tài chính doanh nghiệp 3 I 120 70 50
MH 19 Kế toán doanh nghiệp 1 2 II 120 55 65
MH 20 Kế toán doanh nghiệp 2 2 II 150 70 80
MH 21 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại 3 II 110 0 120
MH 22 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất 3 II 150 0 150
MH 23 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 I 60 30 30
MH 24 Kế toán quản trị 3 II 60 30 30
MH 25 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 II 75 30 45
MH 26 Kiểm toán 3 I 60 30 30
MĐ 27 Tin học kế toán 2 II 60 13 47
MĐ 28 Thực tập nghề nghiệp 3 II 200 0 200
MH 29 Thực tập tốt nghiệp 3 II 640 0 640
  Tổng cộng     2.870 1.165 1.705
 
IV. DANH MỤC VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN:
Mã môn học  
Tên môn học
 
Thời gian đào tạo Thời gian của môn học (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
LT TH
MH 30 Quản trị học 2 I 45 25 20
MH 31 Toán kinh tế 1 I 90 60 30
MH 32 Marketing 2 II 60 25 35
MH 33 Kinh tế vĩ mô 1 I 45 30 15
MH 34 Quản trị nguồn nhân lực 2 II 60 45 15
MH 35 Kinh tế quốc tế 1 II 45 30 15
MH 36 Thị trường chứng khoán 2 I 60 30 30
MH 37 Lập và phân tích dự án đầu tư 2 I 60 30 30
MH 38 Kế toán ngân sách xã, phường 2 I 60 30 30
MH 39 Quản trị tài chính 2 I 60 30 30
MH 40 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 II 60 30 30
MH 41 Kế toán thuế 2 I 60 30 30
MH 42 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 2 I 60 30 30
MH 43 Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 3 I 90 0 90
  Tổng cộng     885 465 420
V. HƯỚNG DẪN THI TỐT NGHIỆP
- Sinh viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Cao đẳng nghề;
- Các môn thi tốt nghiệp:
+ Chính trị: theo quy định hiện hành;
+ Lý thuyết nghề: các kiến thức trọng tâm về: tài chính doanh nghiệp, thuế;
+ Thực hành nghề: các kỹ năng về lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp (nâng cao).
 • Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.
Số TT Môn thi
 
Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
 
 
 
 
 
- Thực hành nghề
 
- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
 
Viết
 
 
 
 
Trắc nghiệm
Bài thi thực hành
Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
 
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)
Không quá 90 phút
Không quá 4 giờ
 
Không quá 8 giờ
 
 
 
 • Thời gian  cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài Thời gian  đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.
Số TT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
 
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Thăm quan, dã ngoại Mỗi học kỳ 1 lần
 
                                                                                                                                                            Ninh Thuận, ngày.....tháng......năm 2012
                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ Nghề Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 19
 • Hôm nay: 976
 • Tháng hiện tại: 15279
 • Tổng lượt truy cập: 1944943