UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  ..../201  /QĐ-CĐN
ngày ... tháng ... năm 201   của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận )
                                   ───────────────
Tên nghề: Quản trị mạng máy tính
Mã nghề: 504080206                                 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề      
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 41
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp:
- Kiến thức:
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
 • Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;
 • Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;
 • Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên
mạng;
 • Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
 
- Kỹ năng:
 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;
 • Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;
 • Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ
thống mạng;
 • Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
 • Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:
 • Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tuởng
Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;
 • Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;
 • Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
 • vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.
- Thể chất, quốc phòng:
 • Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
 • Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

       - Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;
       - Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian  thực học tối thiểu:

          - Thời gian đào tạo: 3 năm
- Thời gian học tập: 131 tuần
- Thời gian thực học: 3750 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ
(Trong đó thi tốt nghiệp: 110 giờ)

2. Phân bổ thời gian  thực học tối thiểu:

     - Thời gian  học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
     - Thời gian  học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ
 + Thời gian  học bắt buộc: 2160 giờ; Thời gian  học tự chọn: 1140 giờ
 + Thời gian  học lý thuyết: 1175 giờ; Thời gian  học thực hành: 2125 giờ
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MH,
Tên môn học, mô đun Thời gian  đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 450 220 200 30
MH 01 Chính trị 90 60 24 6
MH 02 Pháp luật 30 21 7 2
MH 03 Giáo dục thể chất 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 75 58 13 4
MH 05 Tin học 75 17 54 4
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 120 60 50 10
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 2160 780 1296 84
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 885 435 410 40
MĐ 07 Tin học văn phòng 120 45 70 5
MH 08 Toán ứng dụng 60 45 12 3
MH 09 Cấu trúc máy tính 90 45 41 4
MH 10 Lập trình căn bản 120 45 70 5
MH 11 Cơ sở dữ liệu 90 45 41 4
MH 12 Mạng máy tính 90 45 41 4
MH 13 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 90 45 41 4
MĐ 14 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 75 30 42 3
MH 15 Nguyên lý hệ điều hành 75 45 26 4
MH 16 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 75 45 26 4
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 1275 345 886 44
MĐ 17 Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server) 90 30 56 4
MĐ 18 Thiết kế, xây dựng mạng LAN 120 45 70 5
MĐ 19 Quản trị mạng 1 120 45 70 5
MĐ 20 Thiết kế trang WEB 90 30 56 4
MĐ 21 Quản trị hệ thống WebServer và MailServer 120 45 70 5
MH 22 An toàn mạng 60 30 27 3
MĐ 23 Quản trị mạng 2 90 30 56 4
MĐ 24 Bảo trì hệ thống mạng 60 15 43 2
MĐ 25 Cấu hình và quản trị thiết bị mạng 90 30 56 4
MĐ 26 Công nghệ mạng không dây 75 30 42 3
MĐ 27 Thực tập tốt nghiệp 360 15 340 5
Tổng cộng 2610 1000 1496 114
                            (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MH,
Tên môn học, mô đun tự chọn Thời gian  đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ 28 Lắp ráp và cài đặt máy tính 90 15 72 3
MĐ 29 Hệ điều hành Linux 90 30 56 4
MH 30 Anh văn chuyên ngành 75 30 42 3
MĐ 31 Vẽ đồ hoạ (Photoshop/core draw) 45 15 28 2
MĐ 32 Quản lý dự án Công nghệ thông tin 60 30 27 3
           
MĐ 33 Vẽ kỹ thuật (AUTOCAD) 75 30 42 3
MĐ 34 Lập trình trực quan 120 45 70 5
MĐ 35 Lập trình mạng 90 30 56 4
MĐ 36 Chuyên đề 90 15 72 3
MH 37 An toàn vệ sinh công nghiệp 30 20 8 2
MH 38 Kỹ thuật điện - Điện tử 90 30 56 4
MH 39 Toán cao cấp 105 60 40 5
MH 40 Lập trình C 60 30 27 3
MĐ 41 Thực tập kỹ năng nghề nghiệp 120 15 101 4
                                  (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THI TỐT NGHIỆP

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian  thi
1 Chính trị Viết
Vấn đáp
 
 Không quá 120 phút
 Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
 
 
 
 
- Thực hành nghề
 
Viết
Vấn đáp
 
 
Trắc nghiệm
 Bài thi thực hành
 
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)
Không quá 90 phút
Không quá 6 giờ
- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết và thực hành) Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành Không quá 24 giờ
 
- Thời gian  cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài Thời gian  đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.
Số TT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
 
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Thăm quan, dã ngoại Mỗi học kỳ 1 lần
 
                                                                                                                               Ninh Thuận, ngày     tháng    năm 2012
                                           HIỆU TRƯỞNG

 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ Nghề Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 976
 • Tháng hiện tại: 15265
 • Tổng lượt truy cập: 1944929