UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /           / QĐ- CĐN ngày     tháng     năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Tên nghề: Điện tử công nghiệp
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh: Người có đủ sức khỏe tham gia học tập
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ trình độ sơ cấp
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+    Biết được những kiến thức cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, kỹ thuật khuếch đại và kỹ thuật số dùng trong các mạch điện tử công nghiệp.
+    Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu lý lịch thiết bị điện tử trong công nghiệp.
- Kỹ năng:
+    Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử.
+    VËn hµnh ®­îc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö trong c¸c d©y chuyÒn c«ng nghiÖp.
+    Đọc hiểu được các tài liệu lý lịch máy công nghiệp.
+    Lắp ráp được các mạch đèn quảng cáo dùng vi điều khiển.
+    Sửa chữa được các bo mạch điện tử.
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 300h
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 10h Trong đó thi tốt nghiệp:
 
 
 
 
 
 
3. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO.
3.1. Danh mục mô đun đào tạo
 
Mã MH, MĐ
 
 
Tên môn học, môđun
Thời gian của                   môn học, môđun (Giờ)
Tổng số Trong đó
Giờ LT Giờ TH
MH 01 An toàn điện 15 10 5
MĐ 02 Linh kiện điện tử 45 15 30
MĐ 03 Mạch điện tử 65 15 50
MĐ 04 Kỹ thuật số 25 10 15
MĐ 05 Vi điều khiển 100 20 80
MĐ 06 PLC 50 10 40
  Cộng số giờ đào tạo nghề 300 80 220
 
 
3.2. Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề
(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục)
 
4. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP
4.1. Kiểm tra kết thúc môn học
v Hình thức kiểm tra hết môn: 
- MH: Bài kiểm tra lý thuyết. - Thời gian kiểm tra  không quá 90 phút
- MĐ: Bài tập thực hành.                  - Thời gian kiểm tra  không quá 8 giờ
 
4.2. Thi tốt nghiệp
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
  - Lý thuyết nghề Viết Không quá 60 phút
  - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 8h

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 379
  • Tháng hiện tại: 19478
  • Tổng lượt truy cập: 2249000