UBND TỈNH NINH THUẬN
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
          CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /           / QĐ- CĐN ngày     tháng     năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận)

 
Tên nghề: Kỹ Thuật Xây Dựng
Mã nghề:
Đối tượng tuyển sinh: Là người đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ trình độ Sơ cấp
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức: Hiểu biết
 • Các loại vữa, mác vữa trong xây dựng.
 • Phương pháp xây, trát, láng, lát, ốp.
 • Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong công tác xây trát.
 • Sử dụng và bảo quản vật liệu theo đúng quy định và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
 • Biết vận dụng các quy phạm an toàn lao động đối với nghề kỹ thuật xây dựng và quy phạm an toàn lao động trong xây dựng.
 • Xem được các bản vẽ đơn giản.
 • Một số kỹ thuật và công nghệ mới được ứng dụng trong nghề kỹ thuật xây dựng.
- Kỹ năng: Làm được các công việc
 • Xây các loại tường, trụ thông thường bằng gạch.
 • Bắt mỏ để xây các loại tường.
 • Láng nền, trát tường, trần bình thường.
 • Dựng các loại cửa thông thường.
 • Lát gạch hoa có người bắt mỏ sẵn cho các phòng nhà thông thường không có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu; biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc ở các vị trí làm việc xung quanh, có liên quan; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình.
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC
- Thời gian khóa học: 05 tháng
- Thời gian thực học: 500 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 10 giờ
3. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO.
3.1. Danh mục mô đun đào tạo
 
Mã MH, MĐ
 
 
Tên môn học, môđun
Thời gian của                   môn học, môđun (Giờ)
Tổng số Trong đó
Giờ LT Giờ TH
MH 01 Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng 30 9 21
MH 02 An toàn lao động 20 6 14
MH 03 Đào móng 60 18 42
MĐ 04 Xây gạch 160 48 112
MĐ 05 Trát-Láng 170 51 119
MĐ 06 Lát - ốp 60 18 42
  Cộng số giờ đào tạo nghề 500 150 350
 
 
 
 
 
 3.2. Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề
(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục)
 
4. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP
4.1. Kiểm tra kết thúc môn học
 1. Hình thức kiểm tra hết môn: 
- MH: Bài kiểm tra lý thuyết. - Thời gian kiểm tra  không quá 90 phút
- MĐ: Bài tập thực hành.                  - Thời gian kiểm tra  không quá 8 giờ
 
4.2. Thi tốt nghiệp
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
  - Lý thuyết nghề Viết Không quá 60 phút
  - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 8h
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ kỹ thuật công nghệ Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 343
 • Tháng hiện tại: 10852
 • Tổng lượt truy cập: 2330802