UBNDTỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số … / 2017 /QĐ - CĐN
 Ngày  … tháng…  năm 2017  của Hieäu Tröôûng Tröôøng Cao đẳng  Ngheà Ninh Thuaän)
________________________
 
Tên nghề: Sửa chữa xe máy
Mã nghề:
Trình độ đào tạo: sơ cấp
Đối tượng tuyển sinh:   - Tốt nghiệp tiểu học và tương đương.
                                     -  Nhân dân lao động có nhu cầu
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 3
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.
1.     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1.         Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về  chuyên môn nghề  sửa chữa & bảo dưỡng xe máy.
+ Hiểu được cấu tạo, nguyên  lý làm việc của động cơ đốt trong của các loại xe máy.
+ Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của động cơ và ổng thành xe máy các loại.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng các loại xe máy.
+ Kiểm định được chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả của xe máy.
1.2.          Chính trị, đạo đức:
+ Có lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, biết thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc.
+ Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc.
+ Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
+ Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.
2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
 Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 3 tháng.
- Thời gian học tập:  12 tuần.
- Thời gian thực học tối thiểu: 300h.
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 10h; Trong đó thi tốt nghiệp: 5h
3. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ
3.1. Danh mục các mô đun đào tạo trình độ sơ cấp nghề
Mã
MH,
Tên môn học, mô đun Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Tổng số Trong đó
Giờ
LT
Giờ TH
MĐ 1 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 15 10 5
MĐ 2 An toàn lao động 10 10 0
MĐ 3 Sửa chữa xe máy 275 45 230
  Tổng cộng 300 65 235
 
3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo trình độ sơ cấp nghề.
(Nội dung chi tiết được kèm theo tại phụ lục)
 
3.3. Kiểm tra kết thúc mô đun:
- Hình thức kiểm tra hết môn : Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.
- Thời gian kiểm tra :  + Lý thuyết : không quá 90 phút
                                          + Thực hành : không quá 8 giờ
- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời giờ thực hành.
3.4. Thi tốt nghiệp
 
TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
  Kiến thức, kỹ năng nghề :    
  - Lý thuyết nghề Viết, vấn đáp,
trắc nghiệm
Không quá
90 phút
  - Thực hành  nghề Bài thi thực hành Không quá 16 giờ
  - Hoặc mô đun  tích hợp lý thuyết với thực hành Bài thi lý thuyết và
thực hành
Không quá 16 giờ
3.5. Thời gian và nội dung các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.
Thời gian:
- Xây dựng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề (CTĐT - SCN) dựa trên chương trình đào tạo trình độ  trung  cấp nghề (tuỳ theo nhu cầu của người học), tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp nghề.
- Quy định về đơn vị thời gian và quy đổi thời gian trong CTĐT - SCN như sau :
        + Đơn vị thời gian trong kế hoạch đào tạo được tính bằng tuần và giờ học.
        + Thời gian học tập trong kế hoạch đào tạo được quy đổi như sau:
          * Một giờ học thực hành là 60 phút ; một giờ học lý thuyết là 45 phút.
          * Một ngày học thực hành, thực tập hoặc học theo mô đun không quá 8 giờ học.
          * Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ học.
        + Mỗi tuần không học quá 40 giờ thực hành hoặc 30 giờ lý thuyết
Hoạt động ngoại khóa:
- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại địa phương phù hợp với nghề đào tạo.
- Thời gian than quan, thực nghiệm được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 394
  • Tháng hiện tại: 19493
  • Tổng lượt truy cập: 2249015