UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định  số     /2012 /QĐ – CĐN  Ngày      tháng    năm 2012 của Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng nghề tỉnh Ninh Thuận)
Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã nghề: 40340310
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học đào tạo: 33
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
+ Biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán;
+ Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
+ Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, học sinh có cơ hội làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.
Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 02 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
- Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 2340 giờ
+ Thời gian học bắt buộc: 1830 giờ; Thời gian học tự chọn: 510 giờ
+ Thời gian học lý thuyết: 741 giờ; Thời gian học thực hành: 1599 giờ
3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1020 giờ
(Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).
III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
 1. Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc và phân phối thời gian:
 • Tổng số giờ môn học , mô đun bắt buộc : 2040 giờ.
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
Giờ
LT
Giờ
TH
I Các môn học chung     210 210  
MH 01 Chính trị 2 3 30 30  
MH 02 Pháp luật 1 1 15 15  
MH 03 Giáo dục thể chất 1 1 30 30  
MH 04 Giáo dục quốc phòng 1 1 45 45  
MH 05 Tin học 1 1 30 30  
MH 06 Ngoại ngữ 1 1 60 60  
II Các môn học, mô đun đào tạo
nghề bắt buộc
    1830 491 1339
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật
cơ sở
    360 241 119
MH 07 Kinh tế chính trị 1 1 60 40 20
MH 08 Luật kinh tế 1 1 30 20 10
MH 09 Soạn thảo văn bản 1 1 45 30 15
MH 10 Kinh tế vi mô 1 2 60 40 20
MH 11 Lý thuyết thống kê 1 1 45 30 15
MH 12 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 1 45 31 14
MH 13 Lý thuyết kế toán 1 1 75 50 25
II.2 Các môn học, mô đun chuyên
môn nghề
    1470 250 1220
MH 14 Thống kê doanh nghiệp 1 2 60 30 30
MH 15 Thuế 1 2 60 30 30
MH 16 Tài chính doanh nghiệp 2 3 75 40 35
MĐ 17 Kế toán doanh nghiệp 1 1 2 120 45 75
MĐ 18 Kế toán doanh nghiệp 2 1 2 120 45 75
MĐ 19 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất 2 3 150 0 150
MH 20 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 3 60 30 30
MH 21 Kiểm toán 2 3 30 15 15
MĐ 22 Tin học kế toán 2 3 60 15 45
MĐ 23 Thực tập nghề nghiệp 2 4 165 0 165
MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp 2 4 570 0 570
  Tổng cộng     2040 701 1339
 
IV.DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN,  THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
Tổng số giờ môn học , mô đun tự chọn : 510 giờ, các môn học, mô đun đào tạo có nội dung kiến thức phù hợp với thời đại.
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun
(kiến thức, kỹ năng tự chọn )
Thời gian đào tạo Thời gian của môn học, mô đun (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
Gìơ LT Giờ TH
MH 25 Quản trị học 1 2 45 25 20
MH 26 Marketing 1 2 45 20 25
MH 27 Kinh tế quốc tế 1 2 45 30 15
MH 28 Quản trị doanh nghiệp 1 2 45 30 15
MH 29 Thị trường chứng khoán 2 3 60 30 30
MH 30 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2 3 60 30 30
MH 31 Kế toán thuế 2 3 60 30 30
MH 32 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 3 90 30 60
MH 33 Kế toán hợp tác xã 1 2 60 25 35
Tổng cộng     510 250 260
               
 
VI. THI, KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN/ MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP:
 1. Kiểm tra kết thúc môn học:
 • Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài thực hành.
 • Thời gian kiểm tra : + Lý thuyết: không quá 120 phút
                                       + Thự hành: không quá 8 giờ.
 • Thời gian kiểm tra các mô đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành  và được tính vào thời gian thực hành
    
 2 – Thi tốt nghiệp:
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
Không quá 90 phút
2 Văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở Viết, trắc nghiệm Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3
 
 
 
 
 
 

4
Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
 
Viết
Vấn đáp
 
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/học sinh)
Trắc nghiệm Không quá 90 phút
- Thực hành nghề
- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
Bài thi thực hành
Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
Không quá 4 giờ
Không quá 8 giờ
 
VIII. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOẠI KHOÁ (ĐƯỢC BỐ TRÍ NGOÀI THỜI GIAN ĐÀO TẠO) NHẰM ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÀN DIÊN
- Học tập nội quy qui chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường;.
- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;
- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện hộc sinh;
- Thời gian và nội dung giáo dục hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau :
 
Số TT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao: 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
 
Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
 
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật
5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun
 
                                                                                                                                                   Ninh Thuận, ngày.....tháng......năm 2012
                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ Nghề Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 24
 • Hôm nay: 822
 • Tháng hiện tại: 15836
 • Tổng lượt truy cập: 1879354