UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2012 /QĐ- CĐN
             ngày   tháng   năm 2012 của Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận)

 
   
 
Tên nghề:  Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
Mã nghề: 40510316
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.
                                           -Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục -Đào tạo ban hành ;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc: 25
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
            + Mô tả được cấu tạo, nêu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống cung cấp, và điều khiển tự động trong công nghiệp.
            + Biết thiết kế được các hệ thống điện đơn giản trong dân dụng.
            + Đọc bản vẽ tách thi công.
            + Lựa chọn và phân biệt được các loại vật liệu điện.
- Kỹ năng:
            + Lắp đặt được các thiết bị, hệ thống cung cấp điện công nghiệp. Sửa chữa được các sự cố đơn giản.
            + Sử dụng được các dụng cụ trong nghề lắp đặt.
            + Lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm
            + Có khả năng làm việc độc lập, hoặc theo nhóm.
            + Xử lý được các tình huống kỹ thuật đơn giản.
 
1.2. Chính trị đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
      - Chính trị, đạo đức:
        + Có nhận thức đúng về đ­ường lối xây dựng và phát triển đất nư­ớc, hiến pháp và pháp luật.Yêu nghề, ý thức đư­ợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc, luôn vư­ơn lên và tự hoàn thiện.
        + Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.
     - Thể chất, quốc phòng:
        + Có sức khoẻ, có ý thức với cộng đồng và xã hội.
        + Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
        + Ứng dụng đư­ợc kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất thi công trong nền kinh tế quốc dân và quốc phòng .
 
2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
-Thời gian đào tạo: 1.5 năm                                    
-Thời gian học tập: 68 tuần                                 
-Thời gian thực học tối thiểu: 2000 h                          
-Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi:150 h;Trong đó thi tốt nghiệp: 30 h                           
 
2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 h
- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 1790 h
+ Thời gian học bắt buộc: 1515 h      ; Thời gian học tự chọn: 275 h
+ Thời gian học lý thuyết: 505 h        ; Thời gian học thực hành: 1010 h
 
3. DANH MỤC MÔN HỌC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC
3.1 Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của môn học, mô đun (h)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành
I Các môn học chung     210 210  
MH 01 Chính trị 1 1 30 30  
MH 02 Pháp luật 1 1 15 15  
MH 03 Giáo dục thể chất 1 1 30 30  
MH 04 Giáo dục quốc phòng 1 1 45 45  
MH 05 Tin học 1 1 30 30  
MH 06 Ngoại ngữ 1 1 60 60  
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.     1515 505 1010
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở     255 237 18
MH 07 Vẽ kỹ thuật 1 1 75 71 4
MH 08 Vật liệu điện 1 1 45 42 3
MH 09 Kỹ thuật điện 1 1 90 83 7
MH 10 Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động 1 2 45 41 4
II.2 Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề:     1260 268 992
MH 11 Cung cấp điện 1 1 45 43 2
MH 12 Điện tử công nghiệp 1 2 75 45 30
MĐ 13 Nâng chuyển thiết bị 1 1 60 10 50
MĐ 14 Đo lường thí nghiệm điện 1 2 90 20 70
MĐ 15 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng 1 2 130 25 105
MĐ 16 Lắp đặt đường dây truyền tải 1 2 115 15 100
MĐ 17 Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp 1 2 165 15 150
MĐ 18 Lắp đặt thiết bị phân phối 2 1 125 20 105
MĐ 19 Vận hành hệ thống cung cấp điện 2 1 50 10 40
MĐ 20 Lắp đặt hệ thống chông sét, tiếp địa 2 1 100 10 90
MĐ 21 Lắp đặt hệ thống tự động cảnh báo 2 1 70 10 60
MĐ 22 Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển tự động 2 1 145 45 100
MĐ 23 Thực tập sản xuất. 2 1 90   90
  Tổng cộng:     1725 715 1010
3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
(Nội dung và chi tiết được kèm theo tại  phụ lục 1A và 2A )
 
4. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN; ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ CHỌN.
4.1. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian
Mã MH,MĐ Tên mô học, mô đun Thời gian đào tạo Thời gian của mô đun (giờ)
Năm học Học kỳ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành
MĐ 24 Điều chỉnh tốc độ máy điện 2 1 100 20 80
MĐ 25 Sửa chữa và bảo dưỡng máy điện 1 2 175 70 105
  Tổng số     275 90 185
4.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
(Nội dung và chi tiết được kèm theo tại phụ lục 3A )
5. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC VÀ THI TỐT NGHIỆP
5.1. Kiểm tra kết thúc môn học
- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực
hành.
  • Thời gian kiểm tra:
+ Lý thuyết: không quá 120 phút
+ Thực hành: không quá 8 giờ
5.2. Thi tốt nghiệp
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết Không quá 120 phút
2 * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp
lý thuyết với thực hành)
Bài thi lý thuyết và thực hành Không quá 24h
      Ninh Thuận, ngày     tháng    năm 2012
                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 822
  • Tháng hiện tại: 15829
  • Tổng lượt truy cập: 1879347