UBND TỈNH NINH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số … / 2012 /QĐ - TCN
 Ngày …… tháng…… năm 2012 của Hieäu Tröôûng Tröôøng Cao Đẳng ngheà tænh Ninh Thuaän)
                                                  
Tên nghề: May thời trang
Mã nghề: 40540205
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
( Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy địmh của Bộ Giáo dục và đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
 • Kiến thức:
 •  Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, kĩ thuật điện, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;
 •  Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;
 •  Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;
 •  Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;
 •  Biết phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may;
 •  Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;
 •  Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.
 • Kỹ năng:
 •  Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;
 •  Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;
 •  Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;
 •  Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;
 • Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;
 •  Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:
 • Chính trị, đạo đức: Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
               + Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, lối sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử.
               + Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Thể chất, quốc phòng: Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Thời gian học tập: 68 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 1860 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ (Trong đó thời gian thi tốt nghiệp: 30 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1650 giờ
 • Thời gian học bắt buộc: 1140 giờ; Thời gian học tự chọn: 510 giờ
 • Thời gian học lý thuyết: 419 giờ; Thời gian học thực hành: 1231 giờ
3. Thời gian  học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1020 giờ
     ( Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong chương trình khung giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải tuân theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).
 
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
1. Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc và phân phối thời gian :
- Tổng số giờ môn học, mô đun tự chọn: 1350 giờ

Mã
MH,
Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
 số
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Các môn học chung 210 106 87 17
MH 01 Chính trị 30 22 6 2
MH 02 Pháp luật 15 10 4 1
MH 03 Giáo dục thể chất 30 3 24 3
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 45 28 13 4
MH 05 Tin học 30 13 15 2
MH 06 Ngoại ngữ ( Anh văn) 60 30 25 5
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 1140 253 804 83
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 150 103 34 13
MH 07 Vẽ kỹ thuật ngành may 30 13 14 3
MH 08 Cơ sở thiết kế trang phục 30 20 6 4
MH 09 Vật liệu may 30 28 0 2
MH 10 Thiết bị may 30 18 10 2
MH 11 An toàn lao động 30 24 4 2
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 990 150 770 70
MĐ 12 Thiết kế  trang phục 1 75 25 38 12
MĐ 13 May áo sơ mi nam, nữ 195 30 152 13
MĐ 14 May quần âu nam, nữ 150 25 114 11
MĐ 15 Thiết kế trang phục 2 30 10 14 6
MĐ 16 May áo jacket nam 180 25 142 13
MĐ 17 May các sản phẩm nâng cao 210 20 180 10
MĐ 18 Thực tập tốt nghiệp 150 15 130 5
Tổng cộng 1350 359 891 100
 1. Chương trình môn học, mô đun đào tạo bắt buộc
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  PHẦN TỰ CHỌN:
1. Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian :
- Tổng số giờ môn học, mô đun tự chọn: 510 giờ học, mô-đun đào tạo có nội dung kiến thức phù hợp với thời đại.
 


 MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
tự chọn
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MH 19 Nhân trắc học 30 25 3 2
MH 20 Tiếng Anh chuyên ngành 45 14 28 3
MĐ 21 Công nghệ sản xuất 45 27 11 7
MĐ 22 Quản lý chất lượng sản phẩm 30 28   2
MĐ 23 Thiết kế mẫu công nghiệp 60 16 35 9
MĐ 24 Thiết kế trang phục 3 30 11 15 4
MĐ 25 May váy, áo váy 120 15 96 9
MĐ 26 Cắt - May thời trang áo sơ mi, quần âu 150 30 98 22
Tổng cộng 510 166 286 58
 
2. Chương trình môn học, mô đun đào tạo tự chọn:
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
3. Kiểm tra kết thúc môn học:
 • Hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành
 • Thời gian kiểm tra:   + Lý thuyết: Không quá 120 phút
                                            + Thực hành: Không quá 8 giờ
* Kiểm tra kết thúc môn học:
 • Mỗi môn học có từ  02 đơn vị học trình (cứ 15 giờ học là 01 đơn vị học trình) trở lên sẽ có một  bài kiểm tra hết môn (gọi là bài kiểm tra lý thuyết).
 • Thời gian làm bài kiểm tra hết môn: tối đa là 120 phút.
 • Bài kiểm tra hết môn có:
+ Các câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong khoảng 1¸5 phút.
+ Các câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong khoảng 15 phút.
(Mỗi ĐVHT nên có 10 câu trắc nghiệm khách quan và 01 câu hỏi tự luận)
* Kiểm tra kết thúc mô đun:
 • Mỗi bài kiểm tra hết mô đun có hai phần: Phần kiểm tra lý thuyết (đối với mô đun có phần lý thuyết) và phần kiểm tra thực hành.
 • Phần  kiểm tra lý thuyết có 10 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong 1¸5 phút và 02 câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong 10 phút. Điểm kiểm tra lý thuyết của mô đun được ghi riêng và một bảng (Bảng điểm lý thuyết của mô đun). Nếu người học có điểm dưới 5 thì phải kiểm tra lại lý thuyết của mô đun đó.
 • Phần  kiểm tra thực hành được đánh giá theo bảng điểm đánh giá quy trình và/hoặc thang điểm đánh giá sản phẩm và/hoặc thang giá trị mức độ thực hiện để đánh giá theo 4 tiêu chí: Quy trình, sản phẩm, an toàn và thái độ.
Thời gian kiểm tra phần thực hành tuỳ theo từng công việc cụ thể mà quy định.
Kết quả phần kiểm tra thực hành được ghi vào Phiếu đánh giá thực hành mô đun. Nếu kết quả không đạt thì người học sẽ phải kiểm tra lại phần thực hành của mô đun đó
4. Thi tốt nghiệp
 
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết
 
Không quá 120 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
 
Viết
 
Không quá 120 phút
  - Thực hành nghề Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp Không quá 24 giờ
 
 
 
                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

 • Misa

 • May Tiến Thuận

 • Thông Thuận

 • CĐ Nghề Nha Trang

 • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 32
 • Hôm nay: 976
 • Tháng hiện tại: 15292
 • Tổng lượt truy cập: 1944956