NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE
VÀ BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC BỘ PHẬN TRONG TRUNG TÂM

 
I. Chức năng nhiệm vụ:
          Trung tâm đào tạo lái xe ôtô thành lập theo Quyết định  số 40a/QĐ-TCN ngày 05/01/2012 và Quyết định số 193/QĐ-CĐN ngày  20 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận về việc thành lập Trung tâm đào tạo lái xe.
          - Thực hiện việc đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, phối hợp tổ chức các kỳ sát hạch theo qui định của Bộ Giao thông vận tải; thực hiện các dịch vụ kinh tế phục vụ cho hoạt động Trung tâm theo qui định của pháp luật.
        - Tổ chức tuyển sinh những người có nhu cầu học lái xe cơ giới đường bộ theo hạng trong giấy phép đào tạo do Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp, đảm bảo các điều kiện theo qui định tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT.
         - Công khai qui chế tuyển sinh, quản lý đào tạo, mức thu phí đào tạo, sát hạch, giá các dịch vụ khác để cán bộ, viên chức trong cơ sở đào tạo, người học biết và thực hiện.
       - Tổ chức đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ theo đúng lưu lượng, thời hạn, địa điểm, hạng GPLX và theo chương trình, giáo trình qui định.
II. Cơ cấu nhân sự:
Hiện nay, tổng số CBVC Trung tâm đào tạo lái xe là 30 người
1. Giám đốc Trung tâm: KS. Trần Hữu Trí
2. Phó Giám đốc Trung tâm: Lê Thanh Hải
3. Danh sách nhân viên và giáo viên:

TT Họ và tên Sinh
năm
Tổ chuyên môn Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Thị Bích Lành 1982 Tổ giáo vụ Nhân viên 0945412234
2 Nguyễn Năng Hồng 1976 Tổ giáo vụ Nhân viên 0912054655
3 Nguyễn Thị Như Truyển 1990 Tổ giáo vụ Nhân viên 0948609925
4 Hoàng Anh Thư 1976 Tổ TH Du lịch A Tổ trưởng 0683501528
5 Nguyễn Xuân Do 1975 Tổ TH Du lịch A Tổ phó tổ THTH 0918217918
6 Phạm Văn Chinh 1990 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 0928567439
7 Võ Văn Đại 1981 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 0983322924
8 Nguyễn Trọng Khoát 1982 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 0914607651
9 Hoàng Ngọc Kiệm 1964 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 01244993609
10 Trần Trung Hiếu 1982 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 0909068111
11 Nguyễn Danh Hùng 1983 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 0919855261
12 Trần Hữu Tấn 1986 Tổ TH Du lịch A Giáo viên 01884321797
13 Nguyễn Thanh 1965 Tổ TH Du lịch B Tổ trưởng 0919062494
14 Nguyễn Duy Cương 1976 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 0944633505
15 Nguyễn Văn Dầu 1980 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 01685600200
16 Hồ Thanh Đông 1982 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 0907991282
17 Vũ Trường Giang 1978 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 0914794233
18 Phan Văn Hạp 1966 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 0978809179
19 Thái Nguyên Hà 1983 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 0907841058
20 Nguyễn Thái Trí 1981 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 0913966621
21 Trần Việt Trung 1973 Tổ TH Du lịch B Giáo viên 01254733484
22 Lương Khánh Duy 1970 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0918558562
23 Nguyễn Quốc Dũng 1982 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0932023072
24 Nguyễn Trung Kiên 1975 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0989704354
25 Nguyễn Văn Hiếu 1973 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0947833999
26 Nguyễn Văn Quí 1961 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0906653177
27 Phan Huy Toàn 1974 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0918824135
28 Trần Văn Vui 1972 Tổ TH tổng hợp Giáo viên 0977771259
III. Phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý:
1. Giám đốc Trung tâm (Trần Hữu Trí)
- Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm; quản lý mọi hoạt động và công tác của Trung tâm đào tạo lái xe theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Hiệu trưởng và pháp luật về các quyết định của mình trong lĩnh vực được phân công quản lý.
- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động sau:
(1). Công tác tư tưởng (đoàn kết nội bô, kể cả phân công giảng dạy…).
(2). Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp và phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu cho Hiệu truởng thực hiện các công tác: Tài chính, kiểm tra, giám sát công tác mua vật tư, sửa chữa xe tập lái.
(3). Đôn đốc các kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy.
(4). Công tác tuyên truyền ATGT.
(5). Phối hợp với cơ quan quản lý trực tiếp về công tác đào tạo lái xe.
(6). Thực hiện công tác thi đua, công tác thanh – kiểm tra của Trung tâm đào tạo lái xe.
- Được uỷ quyền ký một số công văn, giấy tờ theo giấy uỷ quyền của Hiệu trưởng.
- Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
- Ngoài ra còn thực hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc hoặc các công việc mà Giám đốc cần phải trực tiếp giải quyết và  các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
2. Phó Giám đốc (Lê Thanh Hải)
- Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công tác quản lý trong các lĩnh vực cụ thể như:
(1).  Lập kế hoạch tuyển sinh, trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác tuyển sinh đến các tổ chuyên môn theo tiến độ đào tạo năm đã được duyệt;  báo cáo thường xuyên cho hiệu trưởng và giám đốc Trung tâm về công tác tuyển sinh.
(2). Phối hợp với cơ quan quản lý trực tiếp về đăng kiểm xe, về kiểm tra cấp phép xe tập lái.
(3).  Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ chuyên môn giáo viên dạy thực hành.
(4). Kiểm tra công tác giảng dạy thực hành của các tổ chuyên môn theo kế hoạch đã được Sở GTVT duyệt.
(5). Phối hợp với Tổ Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong Trung tâm
- Thay mặt Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm đào tạo lái xe khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Giám đốc Trung tâm về các quyết định của mình trong lĩnh vực được phân công quản lý.
- Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

   IV. Phận công nhiệm vụ cán bộ giáo vụ Trung tâm:
1. Nguyễn Năng Hồng (mới):
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết thuộc phạm vi chuyên môn mình phụ trách cho lãnh đạo khi có yêu cầu.
- Theo dõi và lập kế hoạch mua bảo hiểm, khám lưu hành, gửi sở xin cấp phép xe tập lái.
- Tiếp nhận hồ sơ học viên học lái xe môtô, ôtô, nhập danh sách theo thứ tự ngày nộp vào bảng Excel. Chịu trách nhiệm chụp ảnh, lên kế hoạch tuyển sinh, quản lý dữ liệu trên phần mềm, thực hiện gửi báo cáo theo qui định.
- Thống kê và báo cáo số liệu định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu cho Giám đốc Trung tâm.
- Làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng cho các lớp đào tạo lái xe ôtô.
- Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp trên giao.
2. Trần Thị Bích Lành + Nguyễn Thị Như Truyển (mới):
- Tham gia các hội đồng thi tốt nghiệp, trực thi A1.
- Thực hiện công tác chuyên môn về đào tạo lái xe ôtô cho từng khóa học, kiểm tra và lưu hồ sơ đào tạo, hồ sơ sát hạch theo đúng qui định.
- Phối hợp với các tổ chuyên môn tham mưu trong việc phân công giảng dạy.
- Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các loại văn bản, hướng dẫn kiểm tra, rà soát văn bản thuộc phạm vi nghiệp vụ tổ Giáo vụ, ký tắt và chịu trách nhiệm trước khi trình lãnh đạo Trung tâm đào tạo lái xe ký ban hành các văn bản được ủy quyền.
- Ghi danh sách học viên các lớp lái xe ôtô vào sổ cái (sổ gọi tên ghi điểm) phần điểm danh và phần lý thuyết.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách hệ đào tạo lái xe, phối hợp kiểm tra tình hình học tập của học viên. In danh sách lớp A1, tham mưu Giám đốc Trung tâm phân công GV dạy A1, thông báo cho giáo viên và học viên kế hoạch học, thi trên cơ sở kế hoạch đã có.
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên, lập kế hoạch kiểm tra giờ dạy định kỳ giáo viên dạy TH. Kiểm tra và lưu trữ bài thi kết thúc môn học theo từng khóa.
- Khi có kế hoạch tuyển sinh, gọi học viên nhập học theo danh sách đã được Giám đốc Trung tâm duyệt, theo dõi thu học phí và chuyển cho phòng KH-TC vào cuối mỗi ngày.
- Chuyển hồ sơ đề nghị dự sát hạch tất cả các hạng về Sở GTVT. Nhận giấy phép lái xe, vào sổ lưu chứng chỉ sơ cấp nghề các lớp ôtô. Phân loại và lưu trữ các loại công văn theo thứ tự.
- Tham gia công tác thi đua, công tác kiểm định của Trung tâm. Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo ôtô.
- Thực hiện công tác phối hợp tuyển sinh ở các Phường, Xã, cơ quan với phòng Đào tạo đối ngoại; tham gia công tác đối ngoại của Trung tâm ĐTLX.
- Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cấp trên giao.
V. Phân công các tổ chuyên môn:
Thực hiện công tác giảng dạy và chủ nhiệm các lớp lái xe theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm.
1. Tổ trưởng chuyên môn:
Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác quản lý chuyên môn tổ viên, phối hợp bộ phận Giáo vụ Trung tâm phân công giảng dạy TH và Chủ nhiệm. Đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện tốt công tác Bảo dưỡng xe. Đánh giá các giáo viên tham gia giảng dạy trong nhóm nghề thuộc phạm vi tổ phụ trách.
Quản lý điều hành về mặt tổ chức hành chính bao gồm cả tư tưởng, đánh giá hiệu quả công việc các thành viên trong tổ.     
Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, kế hoạch kiểm tra giờ dạy định kỳ trong từng học kỳ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn trong từng khóa học.
Chỉ đạo giáo viên thuộc tổ mình phụ trách tích cực tham gia công tác tuyển sinh, ghi nhận kết quả báo cáo cho GĐ Trung tâm để đánh giá thi đua khen thưởng.
Có trách nhiệm chủ động, sáng tạo và đề xuất những sáng kiến, nhằm giải quyết tốt nhất nhiệm vụ được giao, cộng tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ và công tác chung của tổ.
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm về kết quả công việc được giao. Trong quá trình thực hiện công tác, có nhiều vấn đề phát sinh thì phải báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm biết để giải quyết.
Phải chấp hành việc phân công, phân nhiệm, điều động của Lãnh đạo Trung tâm và chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường, Trung tâm.
Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
Cá nhân hoặc các thành viên trong tổ khi có sự điều động của lãnh đạo Nhà trường đi công tác nhiều ngày, hoặc đưa xe đi sửa chữa dài ngày cần có kế hoạch dạy thay, dạy bù đã được lãnh đạo Trung tâm ký duyệt và phải hoàn thành tất cả các loại hồ sơ chuyên môn đúng thời gian qui định.
2. Tổ phó chuyên môn:
Hỗ trợ tổ trưởng chuyên môn về công tác quản lý chuyên môn tổ viên, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện công tác giảng dạy và công tác Bảo dưỡng xe. Đánh giá các giáo viên tham gia giảng dạy trong nhóm nghề thuộc phạm vi tổ phụ trách.
Có trách nhiệm chủ động, sáng tạo và đề xuất những sáng kiến, nhằm giải quyết tốt nhất nhiệm vụ được giao, cộng tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ và công tác chung của tổ, những vấn đề phát sinh thì phải báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm biết để giải quyết.
Phải chấp hành việc phân công, phân nhiệm, điều động của Lãnh đạo Trung tâm, tổ trưởng và chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường, Trung tâm.
Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
Cá nhân hoặc các thành viên trong tổ khi có sự điều động của lãnh đạo Nhà trường đi công tác nhiều ngày, cần có kế hoạch dạy thay, dạy bù đã được tổ chuyên môn duyệt và phải báo cho Giám đốc Trung tâm biết để quản lý và phải hoàn thành tất cả các loại hồ sơ chuyên môn đúng thời gian qui định.
3. Giáo viên:
Có trách nhiệm chủ động, sáng tạo và đề xuất những sáng kiến, nhằm giải quyết tốt nhất nhiệm vụ được giao, cộng tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ và công tác chung của tổ.
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm, tổ trưởng về kết quả công việc được giao. Trong quá trình thực hiện công tác, có nhiều vấn đề phát sinh thì phải báo cáo cho tổ trưởng, tổ phó biết để cùng nhau bàn bạc giải quyết.
Khi có sự điều động của lãnh đạo Nhà trường đi công tác hoặc đưa xe đi sửa chữa dài ngày, người được điều  động cần phải báo cáo với Tổ trưởng CM để bố trí dạy thay.
Phải chấp hành việc phân công, phân nhiệm, điều động của Lãnh đạo Trung tâm, tổ trưởng, tổ phó và chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường, Trung tâm.
Tham gia tốt tất cả các phong trào VHVN-TDTT do Nhà trường, Công đoàn cơ sở hoặc Trung tâm tổ chức.
VI. Liên hệ công việc:
Trung tâm Đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận
Địa chỉ: Đường 16/4 tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoai: (068)2211.548;
Di động: 0919.650.822(T. Trí – GĐ Trung tâm)
       Email: trivanson1976@gmail.com 
 

 

Thông báo tuyển sinh

Xem tất cả

Liên kết website

;

  • Misa

  • May Tiến Thuận

  • Thông Thuận

  • CĐ Nghề Nha Trang

  • ĐHXD miền trung

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 822
  • Tháng hiện tại: 15835
  • Tổng lượt truy cập: 1879353