Tải về máy Đã xem : 899 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO                                                        CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM K THUT                                      Đc Lp - T Do - Hnh Phúc
               THÀNH PH H CHÍ MINH
             S: 745/TB-ĐHSPKT-SĐH                Tp.H Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2014
 
THÔNG BÁO
V/v m lp bi dưỡng Sau đi hc ti Cao đng ngh Ninh Thun
Theo công văn s 88/CĐN ngày 06/10/2014 v vic đ ngh liên kết đào to m lp hc bi dưỡng Sau đi hc ti Ninh Thun ca Trường Cao đng ngh Ninh Thun, Trường Đi hc Sư phm K thut Tp.HCM thông báo m các lp bi dưỡng sau đi hc ti trường Cao đng ngh Ninh Thun vi các thông tin như sau:
1. M các lp bi dưỡng sau đi hc:
Thuc chuyên ngành:
- K thut đin t (KĐT);
- K thut đin (KĐĐ);
- K thut cơ khí (CKM);
- K thut xây dng công trình dân dng & công nghip (XDC).
2. Điu kin nhp hc:                                          
- Hc viên phi tt nghip đúng chuyên ngành hoc ngành gn vi ngành đăng ký hc.
- Np h sơ hc bi dưỡng SĐH đy đ, đúng thi hn theo quy đnh ca Trường.
3. H sơ hc bi dưỡng SĐH: gm có
- Bn sao văn bng tt nghip đi hc (có công chng).
- 01 bng đim đi hc (có công chng).
- Đơn xin hc bi dưỡng Sau đi hc (theo mu).
- 3 nh 3 x 4.
- 3 phong bì có dán tem và ghi rõ đa ch liên h.
4. Đa đim, thi gian np h sơ:
- H sơ:            Liên h ti Trường Cao Đng ngh Ninh Thun
Tel.: 0984.115.073 (gp thy T), 0903.343.455 Gp Cô Vy
Email: tuongvicnn@gmail.com
- Thi gian nhn h sơ: T ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2014
- Đa đim np h sơ   : Liên h ti Trường Cao Đng ngh Ninh Thun
5. Chương trình hc, đa đim hc, thi gian hc, chng ch:
- Chương trình hc     : Xem ti web ca Trường www.sdh.hcmute.edu.vn
- Đa đim hc        : Cao đng ngh Ninh Thun
- Thi gian hc       : d kiến tháng 12/2014 đến 4/2015
(hc vào ti th 6, c ngày th 7 và ch nht).
- Chng ch môn hc: Hc viên sau khi hoàn tt môn hc và thi đt t 5 đim tr lên s được cp chng ch môn hc đó và được bo lưu trong thi gian 05 năm k t ngày cp chng ch.
6. Hc phí:
9.600.000 đ/hc kỳ/hc viên
(chưa gm kinh phí cp chng ch, tài liu, giáo trình)
Mi chi tiết cn biết thêm, xin liên h:
Phòng Đào to – B phn Sau đi hc,
Trường Đi hc Sư phm K thut Tp.HCM,
S 01, Võ Văn Ngân, Qun Th Đc, Tp. H Chí Minh.
Đin thoi:   (08) 37225.766 - 37221.223 (bm 8125).
Web: www.sdh.hcmute.edu.vn         Email: vananh.sdh@hcmute.edu.vn
Hoc                         Liên h ti Trường Cao Đng ngh Ninh Thun
Tel.: 0984.115.073 (gp thy T), 0903.343.455 Gp Cô Vy
Trân trng./.
                                                                                                            HIU TRƯỞNG

 

QT-P.ĐT-BDSĐH 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC
                                 Kính gửi:     - Ban Giám hiệu
                                                      - Phòng Đào tạo
                                                       Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Tôi là: .............................................................................  Sinh năm: .............................................
Đã tốt nghiệp đại học ngành: .......................................................................................................
Tại trường:........................................................................................................................................
Năm tốt nghiệp:............................................................. Số hiệu bằng:........................................
Hiện đang công tác tại: ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Để nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới, tôi làm đơn này xin được tham gia (trên tinh thần tự nguyện) học lớp bồi dưỡng sau đại học chuyên ngành.............................................................
.............................................  của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM tổ chức tại trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.
Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ và đúng qui định của Trường về lớp học.
Xin chân thành cảm ơn,
Trân trọng.
                                                                                     ……………………, ngày     tháng     năm 201
Phòng Đào tạo                                                                             Người làm đơn