Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Người đăng bài viết: Admin

Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận:

Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

     Ngày 24-9, Đảng bộ Trường CĐ nghề Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thông qua hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị gồm 5 điểm cầu chính tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phan Anh Quốc - Bí Thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận đã nêu mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đ/c Nguyễn Phan Anh Quốc - Bí Thư Đảng ủy

     Thông qua học tập giúp cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, xây dựng và phát triển Nhà trường, trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

     Trong báo cáo Đ/c Nguyễn Phan Anh Quốc - Bí Thư Đảng ủy nhấn mạnh và phân tích rõ các nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa: Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;  Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

;