Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

HỆ CAO ĐẲNG

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
3 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KSA, NTS, QTM, KTO) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, HAN, CĐT, XDU) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG - KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, CĐT, XDU, HAN) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (NTS,KSA,KTO,QTM) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNOTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG K21 MÔN BVMT (HỌC LẠI) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG K21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (điều chỉnh lớp QTKS) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH LỚP QTKS) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (ĐIỀU CHỈNH LỚP QTKS) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19. Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 (Thực hiện từ 25.01.2021) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K17 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 CAO ĐẲNG KHÓA 18 Nhấp Xem linkDownload
6 CAO ĐẲNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K18 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ K19 Nhấp Xem linkDownload
;