Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: admin

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
10 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CN VÀ CN Ô TÔ - KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ Liên thông K19 Nhấp Xem linkDownload
;