Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
3 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN CN VÀ CN Ô TÔ - KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 CĐ Liên thông K19 Nhấp Xem linkDownload
;