Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


Người đăng bài viết:Trường Cao Đẳng Nghề Ninh Thuận

GIỚI THIỆU

I. ĐỘI NGŨ CBVC:
STT Họ và Tên Chức vụ Trình độ
chuyên môn
1

Nguyễn Thị Lê
Số ĐT: 0918531769
Email: tuyetle30@yahoo.com.vn

Trưởng Phòng Đại Học

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm theo quy định;

- Tổ chức thực hiện hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát các nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu đề xuất Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý công tác kế hoạch đầu tư phát triển, công tác tài chính trong nhà trường;

 - Tham mưu đề xuất Hiệu trưởng trong việc quản lý tài chính thu, chi ngân sách gồm các nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn vốn huy động khác;

- Tham mưu đề xuất Hiệu trưởng trong việc quản lý đất đai, vật tư, tài sản, các nguồn kinh phí của Nhà trường, Công đoàn, Khuyến học và các nguồn kinh phí khác trong phạm vi nhà trường và các hoạt động liên kết, liên doanh ngoài trường;

- Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính ngắn hạn và dài hạn trình Hiệu trưởng ký duyệt để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với phòng công tác HS, SV và các khoa, trung tâm tổ chức thu học phí và các khoản lệ phí khác theo quy định, thực hiện chính sách miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội cho HS, SV, HV theo đúng quy định;

- Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp kế hoạch trình Hiệu trưởng ký duyệt để thực hiện mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, vật tư;

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng ký duyệt để triển khai tổ chức quản lý và điều hành các dự án từ nguồn ngân sách và các nguồn lực khác.

LUÔN SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

James Doe
;