Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: P.ĐTCTSV

HỆ TRUNG CẤP

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 TC K19 Nhấp Xem linkDownload
5 TC Văn hoá K19 Nhấp Xem linkDownload
6 TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI VĂN HÓA NGHỀ TC K19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
;