Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: admin

HỆ TRUNG CẤP

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 TC K19 Nhấp Xem linkDownload
5 TC Văn hoá K19 Nhấp Xem linkDownload
6 TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI VĂN HÓA NGHỀ TC K19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
;