Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

THỜI KHÓA BIỂU


Người đăng bài viết: PĐTCTSV

HỆ TRUNG CẤP

Tháng Khóa Học Xem TKB Download
3 HỆ TRUNG CẤP - VĂN HÓA 4 MÔN KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (KSA, NTS, QTM, KTO) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, HAN, CĐT, XDU) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (OTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
3 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP - KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CƠ KHÍ XÂY DỰNG (DLA, CĐT, XDU, HAN) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA KINH TẾ TỔNG HỢP (NTS,KSA,KTO,QTM) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ (CNOTO, MAY) Nhấp Xem linkDownload
1 KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ (ĐCN, TCN) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 (BỔ SUNG) Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 (điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP K20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 22 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP K21 MÔN BVMT (HỌC LẠI) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
6 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC VĂN HÓA 4 MÔN ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (VĂN HÓA 4 MÔN) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (HỌC BÙ THỰC HÀNH ) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
10 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 21 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
5 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
4 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (Điều chỉnh) Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
3 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
2 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 (ĐIỀU CHỈNH) Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
1 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
12 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
11 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 (thực hiện từ 21.09.2020) Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20 Nhấp Xem linkDownload
5 TC K19 Nhấp Xem linkDownload
5 TC Văn hoá K19 Nhấp Xem linkDownload
6 TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
9 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
8 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI VĂN HÓA NGHỀ TC K19 Nhấp Xem linkDownload
8 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
7 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
6 VĂN HÓA NGHỀ HỆ TRUNG CẤP KHÓA 19 Nhấp Xem linkDownload
;