Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

DẠY THẬT - HỌC THẬT - TAY NGHỀ THẬT

placeholder+image

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ K18, K19, K20


Người đăng bài viết: Hữu

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ K18, K19, K20

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ K18

Cao Đẳng:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ A
 3. CÔNG NGHỆ Ô TÔ B
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP A
 5. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B
 6. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 7. HÀN
 8. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP A
 9. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP B
 10. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 11. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 12. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 13. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 14. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Trung Cấp:

 1. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 2. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP A
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B
 4. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 5. HÀN
 6. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 7. MAY THỜI TRANG A
 8. MAY THỜI TRANG B
 9. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ K19

Cao Đẳng:

 1. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 2. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP A
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B
 4. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 5. HÀN
 6. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 7. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 8. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 9. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 10. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 11. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Liên Thông Cao Đẳng:

 1. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 2. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Trung Cấp:

 1. CÔNG NGHỆ Ô TÔ A
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ B
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP A
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B
 5. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP C
 6. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 7. HÀN
 8. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ A
 9. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ B
 10. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 11. MAY THỜI TRANG
 12. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 13. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO KHOÁ K20

Cao Đẳng:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ
 3. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP A
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B
 5. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 6. HÀN
 7. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP A
 8. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP B
 9. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 10. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 11. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 12. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 13. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

 

Trung Cấp:

 1. CƠ ĐIỆN TỬ
 2. CÔNG NGHỆ Ô TÔ A
 3. CÔNG NGHỆ Ô TÔ B
 4. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP A
 5. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP B
 6. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
 7. HÀN
 8. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ A
 9. KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ B
 10. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 11. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 12. MAY THỜI TRANG
 13. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC MẶN, NƯỚC LỢ
 14. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 15. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
;