Đăng ký online tại đây

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

THỰC HỌC - THỰC HÀNH - VỮNG KHỞI NGHIỆP - SÁNG TƯƠNG LAI

placeholder+image

Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh phó trưởng khoa cơ khí xây dựng


Người đăng bài viết: Admin

Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm chức danh phó trưởng khoa cơ khí xây dựng

;